glob
Niedziela, 25 października 2020
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

 


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Przetargi
Zasady i kryteria zasiedlania Drukuj Email
Czwartek, 24. Wrzesień 2020 15:52

Zasady i kryteria zasiedlania lokali mieszkalnych w ramach programu "Moje M - krok po kroku"

Kryterium podmiotowe
Program „Moje M - krok po kroku” skierowany jest do osób zainteresowanych kupnem lokalu w systemie ratalnym. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o., zwane dalej Spółką, zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu lokalu do czasu jego nabycia oraz do zawarcia umowy przyrzeczenia przeniesienia własności lokalu, po spełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich określonych przez Spółkę warunków.

1. Pierwszeństwo w udziale w programie mają:
a) osoby posiadające status Najemcy lokalu mieszkalnego w zasobie komunalnym Gminy Miasto Zgierz, nie posiadające zaległości czynszowych, opłacające przez okres co najmniej 3 lat regularnie czynsz wraz z opłatami niezależnymi od Wynajmującego oraz przestrzegający Regulaminu porządku domowego w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Osoby te zobowiązane są do przekazania do dyspozycji administracji w stanie wolnym dotychczas zamieszkiwany lokal komunalny.
b) kandydaci umieszczeni na liście osób uprawnionych do zawarcia umów na lokale komunalne prowadzonej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza.
2. Pozostałe kryteria:
a) minimalny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może wynieść mniej niż najniższa emerytura. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego minimalny dochód
w wysokości dwukrotności najniższej emerytury.
b) osoby przystępujące do programu nie mogą posiadać tytułu własności do innego lokalu lub
nieruchomości.

Warunki najmu i sprzedaży
1. Umowa przyrzeczenia, zawarta zostanie przed rozpoczęciem budowy budynku przez Spółkę. Umowa najmu obowiązywać będzie od dnia objęcia lokalu i trwać będzie do czasu przeniesienia własności lokalu. Notarialna umowa sprzedaży zostanie sporządzona nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zapłaty całkowitej ceny lokalu.
2. W okresie najmu strony obowiązywać będą przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeku cywilnego z dnia 21 czerwca 2000 r. oraz przepisy prawa miejscowego. Stawka czynszu określona będzie na podstawie planowanych kosztów eksploatacji i zarządzania, jednak nie będzie wyższa niż 200% stawki czynszu dla lokali, o podobnym standardzie i wyposażonych w podobną infrastrukturę techniczną, w zasobie komunalnym Gminy Miasto Zgierz.
3. W momencie zawarcia umowy przyrzeczenia, najemca - przyszły nabywca lokalu zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości min. 30%  wartości lokalu. Pozostała zaliczka do wysokości wartości lokalu rozłożona na okres ustalony przez Spółkę do 180 rat miesięcznych.
4. Wartość lokalu, która będzie podstawą ustalenia wysokości zaliczki określona będzie na podstawie wartości przetargowej wykonania inwestycji i kosztów jej przygotowania oraz wartości gruntu. Ostateczna cena lokalu ustalona zostanie w umowie przyrzeczenia. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi nabywca.
5. Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przyrzeczenia na inną osobę spełniającą kryteria określone w § 4, jest możliwa na warunkach uzgodnionych ze Spółką lub też na podstawie art.691 kodeksu cywilnego.
6. Do czasu sprzedaży ostatniego lokalu w budynku oraz przez okres 5 lat od daty sprzedaży ostatniego lokalu, zarząd nieruchomością sprawowany będzie przez Spółkę.
7. Szczegółowe wzajemne prawa i obowiązki stron ustalone zostaną w zawartych w umowach przyrzeczenia, najmu i sprzedaży lokalu.
Zmieniony: Czwartek, 24. Wrzesień 2020 15:59
 
Realizacje Drukuj Email
Środa, 23. Wrzesień 2020 11:32

Zrealizowane inwestycje

Etap I - Rembowskiego 30A

Etap II - Długa 20A

 Etap III - blok 1 - Staffa 26A

  

 
Dokumenty do pobrania - Moje M - krok po kroku Drukuj Email
Środa, 23. Wrzesień 2020 11:30

Dokumenty ( Etap III - 2 blok - ul. Staffa 26A):

 1. Wniosek o przydział lokalu
 2. Wzór zaświadczenia o dochodach
 3. Krótka broszura informacyjna

 

Zmieniony: Czwartek, 01. Październik 2020 10:57
 
Spłata długów czynszowych w formie świadczeń rzeczowych Drukuj Email
Czwartek, 14. Lipiec 2016 07:58

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 stycznia 2013r. ustala się dodatkową formę spłaty zadłużenia czynszowego.

Każda osoba pełnoletnia, zobowiązana do spłaty określonej kwoty zadłużenia (w tym i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu) ma prawo uregulować swoją należność w formie świadczenia rzeczowego tj. pracy na rzecz wierzyciela.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu. 

Poniżej prezentujemy treść zarządzenia oraz załączniki (m.in.: wniosek o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego, umowa o spłatę zadłużenia(...)w formie świadczenia rzeczowego,wykaz prac wykonywanych w ramach spłaty zadłużenia czynszowego).

Zarządzenie Nr 24/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 stycznia 2013r. + załączniki 

 
Zasady i kryteria zasiedlania lokali Drukuj Email
Czwartek, 09. Maj 2013 11:11

Zasady i kryteria zasiedlania lokali mieszkalnych

w ramach programu "Moje M - krok po kroku" (ul. Rembowskiego 30A i Długa 20A)

 

I. Kryterium podmiotowe

 

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych kupnem lokalu w systemie ratalnym. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o., zwane dalej Wynajmującym, zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu lokalu do czasu jego nabycia oraz do zawarcia umowy przyrzeczenia przeniesienia własności lokalu, po spełnieniu przez najemcę lokalu wszystkich określonych przez Spółkę warunków. Pierwszeństwo w udziale w programie mają następujące osoby spełniające nw. kryteria:

 1. Najemcy zasobu komunalnego nie posiadający zaległości czynszowych, opłacający regularnie czynsz oraz przestrzegający regulaminu porządku domowego w dotychczasowym miejscu zamieszkania.
 2. Kandydaci umieszczeni na liście osób uprawnionych do zawarcia umów na lokale komunalne prowadzonej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza.
 3. Osoby, których dochód na jedna osobę w gospodarstwie domowym wynosi nie mniej niż najniższa emerytura i nie więcej niż dwukrotność najniższej emerytury.
 4. W przypadku braku kandydatów określonych w punktach 1-3, umowy mogą być zawarte z pominięciem niniejszych zasad.
 5. Osoby wymienione w pkt. 1 zobowiązane są do zdania dotychczas zajmowanego lokalu komunalnego w stanie zdatnym do zamieszkania.
 6. Osoby wymienione w pkt. 1-4 nie mogą posiadać tytułu własności do innego lokalu lub nieruchomości.

II. Warunki najmu i sprzedaży

 1. Umowa przyrzeczenia, zawarta zostanie przed rozpoczęciem budowy budynku przez Spółkę. Umowa najmu obowiązywać będzie od dnia objęcia lokalu i trwać będzie do czasu wykupu lokalu. Notarialna umowa sprzedaży zostanie sporządzona nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zapłaty całkowitej ceny lokalu..
 2. W okresie najmu strony obowiązywać będą przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeku cywilnego z dnia 21 czerwca 2000 r. oraz przepisy prawa miejscowego. Stawka czynszu określona będzie na podstawie planowanych kosztów eksploatacji i zarządzania, jednak nie będzie wyższa niż 200% stawki czynszu dla lokali, o podobnym standardzie i wyposażonych w podobną infrastrukturę techniczną, w zasobie komunalnym Gminy Miasto Zgierz.
 3. W momencie zawarcia umowy przyrzeczenia, najemca - przyszły nabywca lokalu zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości min. 30%  wartości lokalu. Pozostała zaliczka do wysokości wartości lokalu może zostać rozłożona na 120-180 rat miesięcznych.

 4. Wartość lokalu, która będzie podstawą ustalenia wysokości zaliczki określona będzie na podstawie wartości przetargowej wykonania inwestycji i kosztów jej przygotowania oraz wartości gruntu. Ostateczna cena lokalu ustalona zostanie w umowie promesy. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi nabywca.
 5. Umowa najmu może ulec rozwiązaniu w przypadku zwłoki najemcy w zapłacie czynszu lub innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu za 3 pełne okresy płatności.  Umowa promesy sprzedaży lokalu może ulec rozwiązaniu w przypadku zwłoki z wpłatami rat zaliczki na poczet ceny lokalu za 2 pełne okresy płatności. W takim przypadku wpłacona do tego momentu zaliczka w kwocie równej nominalnej wartości dokonanych wpłat, pomniejszonej o wszystkie zobowiązania wynikające z umowy najmu i przyrzeczenia zostanie zwrócona.
 6. Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przyrzeczenia na inną osobę spełniającą kryteria określone w pkt I, jest możliwa na warunkach uzgodnionych z wynajmującym lub też na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego.
 7. Do czasu sprzedaży ostatniego lokalu w budynku, zarząd nieruchomością sprawowany będzie przez Wynajmującego.
 8. Przydział lokali dokonany będzie komisyjnie na podstawie regulaminu wewnętrznego Wynajmującego.  

III. Szczegółowe wzajemne prawa i obowiązki stron ustalone zostaną w zawartych w  umowach przyrzeczenia, najmu i sprzedaży lokalu.

 


 

 
Pliki cookies - ważne informacje Drukuj Email
Środa, 17. Kwiecień 2013 11:22
Czym są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, które umożliwiają ulepszenie struktury strony oraz jej zawartości.


Jakich plików "cookies" używamy?

Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje plików "cookies"


* stałe pliki "cookies"
- to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,

* sesyjne pliki "cookies" - to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),


Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Pliki "cookies" stosowane przez stronę internetową (jak i również podstrony i subdomeny) Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu nie przechowują żadnych danych osobowych.


Czy jest możliwe usunięcie plików "cookies"?

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w konfiguracji przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać na stronach dostawców przeglądarek internetowych.

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

 

Zmieniony: Środa, 17. Kwiecień 2013 11:40
 
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki Drukuj Email
Środa, 27. Marzec 2013 14:12

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o w Zgierzu :

Imię i nazwisko
Funkcja
 Karolina Siermińska   Członek Rady Nadzorczej
 Katarzyna Vogel
  Członek Rady Nadzorczej
 Monika Kilar-Błaszczyk  Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

Osoby wchodzące w skład Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu :

Imię i nazwiskoFunkcja

 Marzena Chudobińska

  Prezes Zarządu
 Grażyna Owczarczyk
  Członek Zarządu

 

 

Zmieniony: Poniedziałek, 04. Maj 2020 14:00
 
Wzory dokumentów Drukuj Email
Czwartek, 21. Czerwiec 2012 12:28

Wzory dokumentów do pobrania:

 

W przypadku wniosku o wykup mieszkania prosimy wypełnić tylko pola oznaczone na szaro.

 

 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:


 1. Uchwała NR XXXI/324/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz
 2. Uchwała NR XXXI/325/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz
 3. Uchwała NR XXXI/326/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz
 4. Uchwała NR XXXI/327/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz
 5. Uchwała NR XXXI/328/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz
 6. Uchwała NR XXX/308/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o przejęciu obowiązku odbierania przez Gminę Miasto Zgierz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 7. Uchwała NR XXX/309/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zgierz
 8. Wzór oświadczenia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Warunki techniczne montażu wodomierzy:


 1. Warunki techniczne montażu urządzeń pomiarowych wody użytkowej
Zmieniony: Czwartek, 19. Październik 2017 08:30
 
AWARIE - TEL. ALARMOWE Drukuj Email
Niedziela, 01. Styczeń 2012 00:00

Awarie: instalacji elektrycznych, hydraulicznych i gazowych,

poza godzinami urzędowania Administracji,

w budynkach administrowanych i zarządzanych przez M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu

należy zgłaszać:

w dni powszednie Pn. - Pt. w godz. 1500 - 600

oraz w  soboty, niedziele i święta przez 24 godz./dobę,

pod numer telefonu:  42-717-13-95 lub 663-311-600.


W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:
 • swoje imię i nazwisko,
 • numer telefonu, z którego dzwonisz,
 • dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 • opis zdarzenia (co się stało i komu),
 • spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
986 - Straż Miejska w Zgierzu
992 - Pogotowie Gazowe
997 - Policja
998 - Staż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR)
601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR).
 
Strona główna Drukuj Email
Czwartek, 12. Październik 2006 11:00
siedziba spółki przy ul. 3 MajaZarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu pragnie zaproponować Państwu usługi w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami. Oferta nasza przewiduje pełną obsługę zarządzania i administrowania wszelkiego typu nieruchomościami takimi jak:

- gruntowe,
- zabudowane budynkami mieszkalnymi,
- zabudowane budynkami użyteczności publicznej,
- zabudowane budynkami przemysłowymi itd.

Pożytki uzyskane ze współpracy z naszą firmą w sposób znaczący ograniczą w Państwa firmie zarówno liczbę etatów jak i wydatki. Nasi pracownicy posiadają licencję zawodowego zarządcy nieruchomościami nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miasta. Osoby te, jako najbardziej kompetentne i upoważnione do kontaktów z Państwem udzielą wyczerpujących informacji.
Zmieniony: Środa, 04. Kwiecień 2012 13:31
 
Linki Drukuj Email
Poniedziałek, 09. Październik 2006 17:46

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - http://www.sejm.gov.pl

Urząd Miasta Łodzi - http://www.uml.lodz.pl

Starostwo Powiatowe - http://www.powiat.zgierz.pl

Urząd Miasta Zgierza - http://www.umz.zgierz.pl

Gmina Zgierz - http://www.gmina.zgierz.pl

Miasto Zgierz - http://www.miasto.zgierz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej - http://www.bip.gov.pl

Serwis Informacyjny Łodzi - http://www.lodz.pl/index.php

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. - http://www.mpk.lodz.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łodzi - http://www.pks.lodz.pl

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu - http://www.muk.zgierz.pl

Polskie Koleje Państwowe S.A. - http://www.pkp.pl

Zmieniony: Piątek, 06. Marzec 2009 23:39
 
Kontakt Drukuj Email
Czwartek, 07. Lipiec 2005 10:54

Mielczarskiego 14

Telefony

Sekretariat

(42) 716 22 68

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Program "Moje M - krok po kroku"

(42) 300 14 70

Dział Księgowości Ogólnej

(42) 300 14 68

Dział Czynszów

(42) 715 25 51

(42) 300 14 77

(42) 300 14 78

Dział Techniczny

(42) 300 14 79

(42) 300 14 76

Administracja

(42) 716 38 73

Administracja Wspólnot Mieszkaniowych

(42) 300 14 73

(42) 300 14 71

Administracja Zasobu Komunalnego

(42) 300 14 75

Dział Windykacji

(42) 300 14 67

(42) 300 14 72

Zarząd Spółki

Marzena Chudobińska

Prezes Zarządu

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Grażyna Owczarczyk

Członek Zarządu

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Aneta Starzyńska

Prokurent / Główny Księgowy

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dział Administracji

Agnieszka Bernat

Kierownik dz. Administracji

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Elżbieta Similska

Z-ca Kierownika dz. Administracji / Administrator WM

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Agata Flies

Administrator WM

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Monika Bartosik

Administrator WM

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Aleksandra Głowacka

Administrator ZK

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Agnieszka Kuberska

Administrator ZK

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kamil Zajączkowski

Administrator ZK

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dział Techniczny

Marcin Jurek

Kierownik dz. Technicznego

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wiesław Luźniakowski

Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jan Polańczyk

Starszy Inspektor ds. Nadzoru Technicznego

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Bogdan Adamski

Inspektor ds. Technicznych

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Księgowość ogólna

Marta Zalewska

Kierownik dz. Finansowego

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ewelina Kraszewska

Starszy Inspektor ds. Księgowości

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Księgowość - Czynsze

Magdalena Mamińska

Starszy Inspektor ds. Księgowości

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Daria Dobrowolska

Inspektor ds. Księgowości

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wioleta Widłowska

Inspektor ds. Księgowości

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dział Windykacji

Edyta Banasiak

Kierownik dz. Windykacji

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Program "Moje M - krok po kroku"

Anna Idczak

Dyrektor ds. Inwestycji

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zmieniony: Poniedziałek, 04. Maj 2020 13:59
 
<< Początek < Poprzedni 1 2 Dalej > Ostatnie >>

Strona 1 z 2
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.