glob
Wtorek, 29 września 2020
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

 


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Zarządzanie nieruchomościami Drukuj Email
Wtorek, 10. Sierpień 2004 07:30
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903), zwanej dalej uwl, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Zatem, wszystko to w budynku, co nie służy do wyłącznego użytku właścicieli lokali stanowi nieruchomość wspólną.

W skład nieruchomości wspólnej wchodzą przede wszystkim takie części budynku jak: fundamenty, mury konstrukcyjne, dachy, kominy, wspólne strychy, klatki schodowe, korytarze. Składnikami nieruchomości wspólnej mogą być także pomieszczenia zwane przynależnymi lub pomocniczymi, jak np. piwnice, jeżeli nie stały się częściami składowymi poszczególnych wyodrębnionych lokali. Do części składowych nieruchomości wspólnej mogą też należeć łazienki, prysznice i inne urządzenia sanitarne, jeżeli nie służą do wyłącznego użytku właścicieli danych lokali. Częściami składowymi nieruchomości wspólnej mogą być garaże. Nigdy nie stanowią natomiast części składowych nieruchomości wspólnej nie wyodrębnione lokale, jeżeli nie służą do wyłącznego użytku właścicieli danych lokali.

Ponadto, stosownie do art. 3 ust. 3-6 ustawy, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, znajdującymi się w budynku. Udział właściciela samodzielnych lokali nie wyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, znajdującymi się w tym budynku.

Do wyznaczenia tego stosunku niezbędne jest określenie, oddzielnie dla każdego samodzielnego lokalu, jego powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych.

Ustawa przewiduje ponadto możliwość zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej. W szczególności, zgodnie z art. 22 ust. 3 kpt. 5a ustawy, udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej, wymaga uchwały właścicieli wyrażającej zgodę na dokonanie tej czynności.

Należy mieć na uwadze, że wszystkie pomieszczenia, które nie są samodzielnymi lokalami, a także które nie stały się częścią składową nieruchomości lokalowych w trakcie ustanawiania odrębnej własności pierwszego lokalu, takie jak: strychy, magazyny, piwnice itp., stanowią, podobnie jak inne pomieszczenia i elementy przeznaczone do wspólnego użytku tj. klatki schodowe, windy, mury zewnętrzne, fundamenty itp., współwłasność wszystkich właścicieli lokali wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej.

Według art. 8 ust. 1 ustawy, uchwała o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna określać w szczególności:

rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej.

W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali powierzchnia użytkowa wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, ustalona dla potrzeb określenia wielkości udziału w nieruchomości wspólnej, przypadającego na pierwszy wyodrębniony lokal powinna być przyjmowana w tej samej wysokości także dla każdego kolejnego wyodrębnionego lokalu.

Zatem umowa, o której mowa w cyt. art. 8 ust. 1 ustawy, poprzez fakt określenia udziałów, wymagający ustalenia powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami, decyduje dodatkowo o tym, co jest a co nie jest, nieruchomością wspólną. Nieruchomością wspólną będą bowiem te wszystkie części nieruchomości (budynku) które nie zostały zaliczone do powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Jeżeli więc np. przy wyodrębnieniu (sprzedaży) pierwszego lokalu mieszkalnego, strych został uznany za nieruchomość wspólną, to strych ten pozostaje nieruchomością wspólną, przy wyodrębnianiu (sprzedaży) dalszych lokali mieszkalnych. Chyba że właściciele postanowią wyodrębnić część nieruchomości wspólnej jako samodzielny lokal, co wymaga nie tylko spełnienia przesłanki samodzielności, ale i podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej i ewentualnie także zgodę na sprzedaż tego lokalu.
Zmieniony: Środa, 25. Luty 2009 03:56
 
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.